Gode råd


Du skal ha glede av hjemmet ditt, bruk tid på planlegging. Du vil fort tjene inn i tid og penger det du legger ned i god planlegging. God planlegging er ofte resepten på en vellykket byggesak.

Still krav til tegningene til boligen du skal kjøpe, du skal ikke godta hva som helst. Tegningene er nemlig et av de viktigste juridiske dokumentene du har som huskjøper. Det er viktig at det foreligger tegninger som er slik som huset blir bygget. Det skal blant annet oppbevares et slikt sett med tegninger hos de lokale bygningsmyndighetene.

Vær nøye med å gjennomgå leveransebeskrivelsen. Du må gjennomgå beskrivelsen av hele boligen punkt for punkt. Pass også på at leverandøren og du selv signerer beskrivelsen etter at dere har blitt enige om den endelige utformingen og leveringsomfanget på huset.

Du skal kun godta godkjente kontrakter. Det er viktig at dette er kontrakter som er utarbeidet av NBR og tilfredsstiller kravene i Bustadoppføringsloven. En rett oppsatt kontrakt viser hva leverandøren og du som boligkjøper har blitt enige om. Ikke minst hva du som boligkjøper skal utføre selv eller være ansvarlig for, tidsfrister som du må overholde, betalingsplaner, osv. På samme måte skal kontrakten klart fortelle hva leverandøren er forpliktet til også i enkelte tilfeller hva man ikke er forpliktet til.

Skal du betale forskudd i.h.h.t. kontrakten må du sørge for at det blir stillet nødvendig sikkerhet fra leverandørens i henhold til Bustadoppføringslova. Vær oppmerksom på at kontraktsummen ofte blir indeksregulert frem til byggestart. Sørg også for at leverandøren stiller sikkerhet i.h.h.t. Bustadoppføringslova, enten gjennom bank eller forsikringsselskap. Du på din side må stille sikkerhet til leverandøren på betaling i.h.h.t. kontakten. Sikkerheten fra deg skal foreligge minst fire uker før byggestart.

Krev at det blir avholdt byggemøter. Det er lett for at saker og ting som ikke blir oppklart og avklart etter hvert lett hoper seg opp til større problemer i slutten på en byggesak. Byggemøtene skal avklare alle uoverensstemmelser som måtte dukke opp. Tenk for en god følelse det vil være å vite at alt er i orden og levering skjer i.h.h.t. tegning og kontrakt etter hvert som bygget skrider frem. Derfor er det virkelig viktig at det blir avholdt regelmessige byggemøter, det er også av største viktighet at det blir satt opp skikkelige referat som begge parter undertegner.

Når bygget omsider er klart for overtagelse vil denne kunne skje mer ryddig og uten de store problemene fordi eventuelle problemer er ryddet av veien i løpet av byggeperioden. Før boligen blir overlevert skal det avholdes overtagelsesforretning. Eventuelle gjenstående mangler og feil skal føres i protokollen som skal undertegnes av begge parter. Det skal også avtales tidsfrister for oppretting av feil og mangler.

Det skal foreligge en FDV dokumentasjon og bruksanvisning på hvordan boligen skal brukes og vedlikeholdes.

Etter ett år skal det avholdes ettårs befaring. Denne skal gi deg som boligkjøper mulighet til å gjennomgå boligen sammen med leverandøren for å se om det er leveranser eller arbeid om ikke holder mål.

Hvis alle bruker sunn fornuft burde ingen byggesak være noe problem. Det handler om informasjon, forståelse gjensidig respekt og ikke minst dokumentasjon på hva som er avtalt før, under og etter leveringen.

Lykke til med dine byggeplaner.